Reseblogg

The words of Ghinwa from Aleppo, North Syria

The situation in Syria is very sad. We face new tragedies every day. It’s not even about a country anymore, it’s about us trying to survive.

My name is Ghinwa and I come from the Northern part of Syria. I call it the sad North as it suffers not only from open clashes and displacements, but also of exhaustion and depression. I used to see the North as an example of prosperity and pluralism, rich with natural resources and diversified with ethnicities and nationalities. Here Kurds, Assyrians, Armenians, Arabs, Chaldeans, Turks, you name it, all lived in harmony together. But this great human wealth has now turned into a curse. Fear and hate are dominating people. This political was has succeeded, a whole society that once was happy is destroyed.

Women in Syria used to have high social status. They were ambitious co-workers, mothers, sisters, friends, daughters. Today, a woman in Syria is a broken creature filled with sadness and fear. Fear of death, fear of loss, fear of being used and harassed. Lots of efforts are needed to bring back humanity, life and dignity to Syrian women.

After my participation in Clowns Without Border’s training, I carried my new filled luggage and headed back home to the Sad North. The luggage was filled with laughter, positive energy and humanity. This I directly started to share with my fellow women. During weeks I gathered and trained a group of women in the methods I had been taught. Often, we met in secret in each other’s living rooms since public gatherings is forbidden in Syria. These women now are doing these trainings themselves. Today they work with women and girls who are exposed to child marriages, depression, violence, fear and social constraints. For the first time they are openly sharing their horrible experiences and the fact that we are so many carrying the same experiences makes me hold on to my luggage even harder. I want to create smaller bags out of it and distribute this psychosocial first aid kit to every girl and woman.

It hurts to see a whole civilization, nation and humanity totally destroyed. Today my home lacks love, confidence and trust. All Syrian’s live in a constantly crisis on all levels. But despite all this sadness, I still have hope. Hope of a better world. The luggage I carry, keeps being filled with new laughter, positive energy and humanity, for every new woman I meet. It’s what makes me survive.

"Jag har känt värmen från ett handslag från en förälder som med tårfyllda ögon tackar för föreställningen"

Clowner utan Gränsers kärna är våra artister som engagerar sig ideellt för att barn i utsatthet ska få fyllas med skratt och hopp igen. En av dessa eldsjälar är Hugo Gerdmar! Berätta Huga, varför är du engagerad i Clowner utan Gränser?

I en värld där alla människor inte har rätt att leva det liv de vill och kan, inte får möjlighet att bygga upp sin vardag utan ständigt förföljs av såväl andra människor som naturkatastrofer och klimatförändringar, så behövs det alternativa berättelser för att förändra världen. Det behövs stunder av totalt avkoppling från en hård verklighet och total närvaro i något annat. Något kreativt och spännande, något hissnande eller kittlande. Och att jag får möjligheten att följa med och leda in människor i ett tillstånd av harmoni, om än för en liten stund, är värt så mycket för mig. Man blir inte rik som frilansande kulturarbetare men jag har verkligen tillräckligt för att klara mig. I det läget vill jag inget hellre än att ge av min tid till personer som är i en svårare situation än jag själv. Och att jag kan utgå ifrån min profession och ge av det som jag har lärt mig gör att Clowner utan Gränser är en organisation som kanaliserar mitt engagemang på helt rätt sätt!

Berätta om ett särskilt varmt minne från en Clowner utan Gränser-turné!
Det var sista dagen i Amazonas under ett projekt tillsammans med Clowner utan Gränser Brasilien. Vi avslutade vårt arbete i ett bostadsområde som drabbats hårt av byggnationen av ett vattenkraftverk som fördämt den gigantiska Xingu-floden. Husen här är helt uppbyggda på pålar två meter över marken eftersom området under perioder av regn översvämmas och vattenfylls. Tidigare var det ett naturligt flöde där vattnet rann undan efter hand men sen kraftverket byggdes har detta flöde stoppats vilket leder till att vattennivån stiger så pass mycket att husen fylls med vatten. Dessutom stannar vattnet kvar en längre tid vilket gör att både bakterier och myggor frodas i området. Familjerna som bor här var redan innan dammbygget en utsatt grupp med låg inkomst och svåra förhållanden. Detta var droppen som fick bägaren att rinna över och många försöker söka sig härifrån för att inte bli svårt sjuka.

Plötsligt hörs en svängig klezmerlåt på håll. Skratten och sorlet från ett tjugotal barn som hoppar och klappar i takt till musiken. Knakandet från spångarna som sammanbinder husen väcker de boendes nyfikenhet. Överallt sticker gammal som ung ut huvudet genom fönstergluggen för att se vad som försiggår. De spricker upp i stora leenden för att sedan försvinna. Strax därefter dyker hela familjens huvuden upp i gluggen och några lustiga figurer annonserar att det om bara femton minuter kommer spelas en föreställning runt hörnet. Skratten och sången ekar mellan husen och efterhand ansluter sig fler och fler till paraden. Till slut kommer vi alla fram till spelplatsen och föreställningen drar igång. Det blir en fantastisk show för en underbar publik och jag lämnar dem med ett leende på läpparna, starkt förvissad om att denna gemensamma upplevelse kommer att leva kvar långt efter att vi har lämnat!

Vad har du sett för positiva effekter av Clowner utan Gränsers arbete?
Många! Jag har sett barn med så mycket överskottsenergi att de håller på att gå sönder hitta in i lugnet i en tillitsövning under ett workshoppass i ett flyktingläger i Sydsudan. Jag har känt värmen från ett handslag från en förälder som med tårfyllda ögon tackar för föreställningen, en förälder som fått se sina barn skratta för första gången sedan båtturen över Medelhavet under ett töntigt clownnummer mitt i ett läger på ön Lesbos. Jag har hört sången från tusentals barn i ett flyktingläger i Rwanda som sjunger med i den specialskrivna sången tillägnad de lokala akrobaterna som gör succé under föreställningen. Men jag är bara på besök och ser bara en liten del av de här personernas liv. Det som verkligen värmer är också att få höra personalen från samarbetsorganisationerna på plats redogöra för vilka effekter de ser av vårt arbete. Hur våldet mellan barnen går ner, hur våld mellan vuxna och barn försvinner, hur barn som tidigare fick utlopp för sin energi genom att sparkas eller kasta stenar nu är helt uppslukad av att träna akrobatik. Det finns många sätt som det här arbetet gör skillnad och jag är glad och stolt över att få vara en del av den förändringen!

Vilket betyg får du i ämnet barns rättigheter?

I år fyller FN:s Barnkonvention 30 år och 1 januari 2020 implementeras den som svensk lag. Men vad blir egentligen den praktiska skillnaden när något som redan funnits så länge tar steget in i lagboken? Blir det ens någon skillnad? 

Du vet att det är ett brott att stjäla, göra inbrott eller utöva våld mot andra människor och miljö. Efter 1 januari nästa år behöver du även veta att du bryter mot lagen genom att inte följa det som står i Barnkonventionen. Så vi har en samvetsfråga till dig: Vet du verkligen vad den innehåller? Tänk om det är så att ditt beteende idag bryter mot det som inom kort kommer att vara lag? Tänk om Sverige som stat bryter mot sin egen lagstiftning?

Barns hälsa handlar inte bara om det fysiska måendet utan också det psykiska, vilket är en central del av Barnkonventionen. FN har valt att lyfta detta i Agenda 2030 och menar att psykiskt välbefinnande är avgörande för att vi ska nå en bättre värld. Men trots att vi vet hur viktigt det är, trots att Sverige skrivit under de Globala Målen, får vi regelbundet rapporter om att vi går i motsatt riktning.

Folkhälsomyndighetens rapport “Varför den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga i Sverige?” från 2018, lyfter bristerna i skolan och de ökade kraven på arbetsmarknaden som bidragande orsaker till ökad ohälsa bland barn och unga. Året innan släppte Barnombudsmannen också en rapport som visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn i Sverige är psykisk ohälsa och att tillståndet dessutom riskerar att bli värre under asylprocessen. Psykisk ohälsa är ett komplext problem utan snabba lösningar. Men vi är övertygade om att ungas ökade ohälsa både kan minskas och förebyggas om vuxenvärlden blir bättre på att ta barn och ungas fysiska och mentala behov på allvar. 

Vuxna är experter på att hävda att vi visst lyssnar på barnen men när det är dags att fatta beslut gör vi ofta ändå främst det som gynnar oss själva. När ska barnen få verklig makt att fatta beslut som du som vuxen respekterar och accepterar att följa? När ska barns behov få styra besluten, oavsett om de sker hemma vid köksbordet eller i riksdagen? Här kan du som vuxen behöva en rejäl omskolning.

Ett bra första steg är att börja med att söka efter Barnkonventionen och friska upp ditt eget minne. 

Ett bra andra steg är att själv ställa dig frågan “Hur följer jag Barnkonventionen i min egen vardag?”. 

Ett bra tredje steg är att se på dig själv ur barnens perspektiv och ställa dig frågan “Hur skulle barnen i min närhet beskriva mig som vuxen?”.

För tänk om det skulle finnas betyg i att vara Vuxen. Vilket betyg tror du att barnen skulle ge dig? Vilket betyg skulle du vilja ha? Följande kunskapsmatris kan vara vägledande:

Betyg A
Du har en väl utvecklad förmåga att låta barn ha makt utan att ge avkall på ditt eget ansvar som vuxen. Du är trygg med att låta dig ledas av barn och kan fullt ut acceptera deras beslut. Du har fördjupad insikt om hur ditt eget handlande påverkar barnets fysiska och mentala behov, handlar därefter och behandlar alla barn jämlikt, oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Betyg C
Du har en god förmåga att förhandla med barn och får dem att förstå att dina beslut är för deras eget bästa. Du har god kunskap om barnens både fysiska och mentala behov och kan praktiskt använda kunskapen i mötet med barn.

Betyg E
Du har lätt för att få barn att göra som du vill och förmågan att avleda ungas uppmärksamhet i den riktning du själv vill. Du har grundläggande kunskap om barnets fysiska behov.

Så vad blir skillnaden när Barnkonventionen blir svensk lag? En skillnad är att om du inte alls bryr dig om den så riskerar du faktiskt att bryta mot lagen. En annan skillnad är att Barnkonventionen inte bara kan betraktas som en internationell överenskommelse mellan stater utan blir ett vardagligt regelverk som du som vuxen förväntas följa. En tredje är att vi kan och ska förvänta oss större insatser från våra politiker och myndigheter för att värna om barns rättigheter och hälsa. Men precis som det är Åsa Lindhagens (Jämställdhetsminister med ansvar för barns rättigheter) ansvar att lyfta dessa frågor i regeringen, så är det du som vuxen som är ansvarig för den nya lagen i din vardag. I slutändan är det alla vuxnas ansvarsområde att se till att lagen efterföljs och att alla barns rättigheter respekteras.

Faktaruta
Skoljoggen är Sveriges största löpararrangemang för barn och ungdomar och arrangeras varje höst i skolorna runt om i landet. Varje år deltar närmare en halv miljon unga. Skolor kan anmäla sig på skoljoggen.se. I samband med Skoljoggen kan skolor, elever och föräldrar också engagera sig i Springslanten för att samla in pengar till Clowner utan Gränser. 2019 års insamling går till barn som växer upp i konflikt och krig för att genom skratt, lek och glädje hjälpa dem tillbaka till den barndom de har rätt till.

/Louise Frisk, generalsekreterare Clowner utan Gränser, och Mire Åsell, generalsekreterare Skolidrottsförbundet, just nu aktuella med samarbetet Skoljoggen och Springslanten.